SMART atrybuty
S.M.A.R.T –
ang. Self-Monitoring, Analisis and Reporting Technology. Sytem ten ma za zadanie wczesnego ostrzegania przed zagrażającą awarią dysku. Służy on do monitorowania, analizowania i raportowania o błędach występujących podczas pracy naszego napędu.

Dzięki niemu możemy ograniczyć ryzyko niespodziewanej awarii nawet o czterdzieści procent. Technologia ta po raz pierwszy pojawiła się wraz ze standardem ATA-3. Możemy na bieżąco monitorować stan techniczny naszego dysku i przewidzieć zbliżającą się awarię. Na rynku znajdziemy wiele softu przeznaczonego do odczytywania raportów S.M.A.R.T.

 

Linux:

 • Smarmontools – pokazuje informacje na temat naszego dysku. Polecam zainstalować GUI o nazwie GsmartControl. Domyśnie znajdziemy to oprogramowanie w dystrybucji PartedMagic, którą możemy odpalić z płyty lub pendrive.

Windows:

 • Victoria – podobne możliwości do smartmontools.
 • HDD Guardian – j/w.

Najczęstsze wyniki S.M.A.R.T-a (ułożone alfabetycznie):

 • Airflow Temperature - wskaźnik temperatury przepływającego powietrza.

 • Available Reserved Space - pokazuje pozostałą ilość rezerwowej pamięci przeznaczonej na podmianę uszkodzonych sektorów. Jej wartość z upływem czasu spada ze 100 do 0.

 • Calibration Retry Count - liczba prób kalibracji.

 • Command Timeout - zlicza ilość nagłych zaników zasilania przed wysłaniem komendy wyłączenia dysku. Takie zaniki mają bardzo duży wpływ na żywotność dysku, istnieje duże ryzyko utraty danych. Mogły wystąpić przerwy w dostawie energii zasilania dysku należy sprawdzić połączenie z płytą główną.

 • Current Pending Sector Count - liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie). Błędy odczytu nie pozwalają na ponowne przydzielenie sektora.

 • Data Address Mark Errors - częstotliwość występowania błędów „Data Address Mark“.

 • Disk Shift - przesunięcie dysku, jest możliwe podczas nagłego wstrząsu lub może być spowodowane nadmierną temperaturą.

 • End-to-End error - niezgodna parzystość po przesłaniu danych przez bufor.

 • Erase Fail Count - ilość nieudanych operacji kasowania komórek pamięci flash.

 • Erase/Program Cycles - całkowita ilość cykli kasowania całej pamięci flash.

 • Flying Height - wysokość głowicy ponad powierzchnie zapisu:

     -zbyt niska, to wzrasta prawdopodobieństwo uszkodzenia głowicy.

     -zbyt wysoka, to wzrasta prawdopodobieństwo błędu zapisu/odczytu.

 • Free Fall Protection - ilość przeciążeń dysku. Dyski nie przepadają za wstrząsami, a w tej pozycji możemy odczytać ile razy nieodpowiednio się z nim obchodziliśmy.

 • G-Sense Error Rate - wskazania błędów przyspieszenia, błędy spowodowane na przykład upuszczeniem dysku.

 • G-Sense_Error_Rate - ilość przeciążeń dysku. Dyski nie przepadają za wstrząsami, a w tej pozycji możemy odczytać ile razy nieodpowiednio się z nim obchodziliśmy.

 • GMR Head Amplitude-amplituda drgań głowic podczas pracy.

 • Hardware ECC Recovered - częstotliwość naprawienia „błędów w locie“ poprzez sprzętową korekcje błędów.

 • HDA Temperature - pokazuje temperaturę dysku (wartość ogólna).

 • Head Flying Hours - czas potrzebny na ustawienie głowicy.

 • Head Flying Hours - czas w którym głowica jest pozycjonowana.

 • Head Stability - dotyczy stabilizacji głowicy.

 • High Fly Writes - zatrzymanie zapisu i przepisanie ich do bezpiecznego obszaru na dysku. Błąd wynika z nieprawidłowej pozycji głowicy.

 • Induced Op-Vibration Detection - detekcja wibracji indukcyjnych.

 • Load Friction - łączny czas obciążenia spowodowane tarciem mechanicznych części mechanicznych dysku.

 • Load-in Time - całkowity czas działania akumulatora głowic magnetycznych.

 • Load/Unload Cycle Count - łączna liczba cykli zaparkowania/powrotu głowic ze strefy parkowania.

 • Load/Unload Retry Count - łączny czas obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania.

 • Loaded Hours - łączny czas aktywności dysku podczas normalnej pracy.

 • Media Wearout Indicator - przybliżony okres czasu "życia" pamięci flash.

 • Off-line Scan Uncorrectable Count - ilość nienaprawionych błędów.

 • Offline Seek Performance - sprawność wyszukiwania podczas operacji offline.

 • Power Cycle Count - zapis ilości cykli zasilania dysku.

 • Power On Hours and Msec - liczba godzin pracy dysku. Możemy przeliczyć ilość godzin dzieląc przez 60. Jeśli wynik oscyluje w okolicach 200 tys. możemy się niepokoić, natomiast jeśli wynik przekracza 400 tys. możemy zacząć się martwić.

 • Power-Off Retract Count - liczba wyłączeń dysku.

 • Power-Off Retract Cycle - ilość naprawionych cykli wyłączenia.

 • Program Fail Count - ilość nieudanych zapisów do pamięci flash.

 • Raw Read Error Rate - pojawiające się błędy odczytu/zapisu na naszym dysku. W niektórych dyskach ta wartość może być wysoka, co wcale nie oznacza awarii dysku.

 • Read Channel Margin - rezerwa kanału podczas odczytu.

 • Read Error Retry Rate - częstotliwość występowania błędów podczas odczytu.

 • Read Error Retry Rate - liczba błędów odczytu z dysku.

 • Reallocated Event Count - liczba remapowanych operacji zliczane są udane próby, jak i nieudane.

 • Reallocated Sector Count - ilość realokowanych sektorów. Im większa wartość, tym więcej sektorów ulega ponownemu przydzieleniu, a więc więcej problemów z dyskiem.

 • Recalibration Retries - Atrybut wskazuje na całkowitą liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy w podsystemie mechanicznym twardego dysku.

 • Reported Uncorrectable Errors - ilość nienaprawionych błędów.

 • Reserved Block Count - ilość rezerwowych komórek (bloków) pamięci flash. Wartość atrybutu wskazuje procent puli pozostałych do wykorzystania komórek. Wartość RAW w niektórych przypadkach zawiera rzeczywistą liczbę wykorzystywanych bloków rezerwowych.

 • Run Out Cancel - liczba występowania błędów ECC.

 • SATA Downshifts - wskazuje jak często została zmniejszona prędkość transmisji SATA (z 6 Gbps do 3 lub 1,5 Gbps /z 3 Gbps do 1,5 Gbps). Można spróbować wymienić kabel SATA w celu wyeliminowania tego błędu.

 • Seek Error Rate - częstotliwość błędów podczas wyszukiwania głowic magnetycznych. Im większa wartość, tym gorszy stan powierzchni dysku, lub podsystemu mechanicznego dysku.

 • Seek Time Performance - średnia wydajność podczas wyszukiwania. Jeśli wartość maleje oznacza to problemy z podsystemem mechanicznym dysku.

 • Shock During Write - ilość przeciążeń dysku. Dyski nie przepadają za wstrząsami, a w tej pozycji możemy odczytać ile razy nieodpowiednio się z nim obchodziliśmy.

 • Soft ECC Correction - ilość błędów ECC poprawionych przez software.

 • Soft Read Error Rate - częstotliwość występowania błędów programowych podczas operacji odczytu zgłoszonych do systemu.

 • Soft Read Error Rate - liczba „off track errors“.

 • Spin buzzes count - liczba prób rozkręcenia talerzy dysku do uzyskania ich nominalnej prędkości obrotowej.

 • Spin High Current - najwyższa wartość prądu potrzebna do rozkręcenia talerzy dysku.

 • Spin Up Time - ilość czasu potrzebnego na rozkręcenie talerzy. Pod wartością Raw value mamy wartość, która jest zależna od modelu dysku, zbyt wysokie parametry mogą oznaczać problemy z układem mechanicznym dysku.

 • Spin-up Retry Count - liczba prób uruchomienia talerzy dysku. Wzrost tej wartości oznacza problemy z podsystemem mechanicznym dysku.

 • Start/Stop Mount (Number of spin-up times) - Liczba cykli start/stop dysku.

 • Temperature - temperatura wewnętrzna dysku.

 • Thermal Asperity Rate - wystąpienie błędów spowodowanych zbyt wysoką temperaturą.

 • Throughput Performance - średnia wydajność dysku, jeżeli wartość maleje możemy się przygotować na problemy z dyskiem.

 • Torque Amplification Count - liczba prób wyrównania rotacji talerzy dysku.

 • Total LBA-s Read - całkowita liczba odczytanych sektorów.

 • Total LBA-s Written - liczba wszystkich zapisanych sektorów

 • Total NAND Writes - całkowita liczba zapisu pamięci NAND w GB.

 • Translation Table Rebuild - liczba zdarzeń w których wewnętrzne tablice adresów bloków. zostały uszkodzone i następnie odbudowane. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje rzeczywistą liczbę takich zdarzeń.

 • UltraDMA CRC Error Rate - ilość błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA.

 • Uncorrectable Sector Count - ilość nienaprawionych błędów.

 • Unexpected Power Loss - dotyczy dysków SSD. Zlicza ilość nagłych zaników zasilania przed wysłaniem komendy wyłączenia dysku. Takie zaniki mają bardzo duży wpływ na żywotność dysku, a w przypadku dysków SSD istnieje duże ryzyko utraty danych. Mogły wystąpić przerwy w dostawie energi zasilania dysku należy sprawdzić połączenie z płytą główną.

 • Unused Reserved Block Count - patrz Reserved Block Count.

 • Used Reserved Block Count - patrz Reserved Block Count.

 • Vibration During Read - ilość odnotowanych wibracji podczas odczytu danych.

 • Vibration During Write - ilość odnotowanych wibracji podczas zapisu danych.

 • Wear Leveling Count - maksymalna liczba operacji kasowania wykonana na pojedynczym bloku pamięci flash.

 • Write Error Rate - liczba błędów zapisu danego sektora.

Go to top